Urbár Brezovica, pozemkové spoločenstvo - Úvod ")
Urbár Brezovica

Urbár Brezovica

Urbár Brezovica, pozemkové spoločenstvo vznikol v roku 1993 na podnet podielnikov z obce Brezovica. Urbár je oficiálne zapísaný v registri obhospodarovateľov od roku 1996.

Urbár Brezovica

pozemkové spoločenstvo

Pod pojmom urbár rozumieme súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov, osôb, ktoré sú združené v pozemkovom spoločenstve. Urbárska pôda sa väčšinou nachádza v extraviláne a ide spravidla o pasienky a lesy, ktoré v minulosti slúžili obyvateľom dediny.

Lykožrútova kalamita

Urbár Brezovica p. s. už niekoľko rokov "zvádza" boj s kalamitným premnožením podkôrných škodcov na smreku.

Ochrana lesa

Jednou zo základných úloh obhospodarovateľa je ochrana lesa, ktorej podstatou je prechádzanie poškodeniu porastov.

Boj s lykožrútom

Aby les ostal zdravý je potrebné z neho odstraňovať poškodené a napadnuté jedince, ktoré by do budúcna predstavovali vhodný materiál pre rozmnožovanie podkôrneho hmyzu.

Spoločne sa staráme

Urbár Brezovica, pozemkové spoločenstvo má za úlohu zveľaďovať a udržiavať lesy zdravé, stabilné, produkčné tak aby hospodárenie v nich bolo prosperujúce a trvalo udržateľné. Garantom správnych postupov pri riadení urbáru a hospodárení v lesoch je aj Slovenský systém certifikácie lesov PEFC, o ktorom osvedčenie z účasti na certifikácii lesov získal Urbár Brezovica v roku 2022 (číslo osvedčenia 2074/2022). 

som maximálne spokojný s sprívoou svojho majetku urbárom Brezovica.

Ján z Brezovice

občan

bez roboty sa mi postarajú o drevo na zimu.

Júlia

suseda Jana

Lesné porasty sa rozprestierajú v nadmorských výškach od 790 do 1314 m n. m., čo  zväčša zodpovedá 6. lesnému vegetačnému stupňu (smrekovo-jedľovo-bukový) a čiastočne 5. lesnému vegetačnému stupňu (jedľovo-bukový). Tlak spoločenských záujmoch v 19 st. spôsobil, že z pôvodne zmiešaných lesov vznikli na území Oravy nevynímajúc kataster obce Brezovica rovnorodé smrekové porasty. V súčasnosti sú tieto homogénne smrekové porasty výrazne poškodzované vetrovou a kôrovcovou kalamitou. Preto pri zakladaní nových porastov na kalamitných plochách sa Urbár Brezovica snaží o čo najväčšie zastúpenie ostatných cieľových drevín ako sú jedľa, buk, smrekovec a javor horský, ktoré do budúcna znamenajú stabilnejšie porasty.


Kontakt na nás

Urbár Brezovica, pozemkové spoločenstvo
Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica

Tel. :  +421 905 243 419
email: info@urbarbrezovica.sk

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.